Protocolos de actuación e manuais de boas prácticas para a prevención de riscos laborais entre os guías de turismo ante a COVID19. Convocatoria 4 de 4 obradoiros indénticos

Mércores 8 de xullo, 11:00-13:00.

Impartido por Tommi Alvarellos

Cuarto e último dos 4 obradorios idénticos para a información e formación do colectivo nas medidas específicas que nos afectarán no desenvolvemento da nosa profesión, e análise e implementación de medidas para minimizar os riscos laborais fronte á COVID-19

Este seminario será o paso previo para a certificación oficial da formación en protocolos de hixiene no traballo e que emitirá o Centro Superior de Hostalaría de Galicia ( CSHG). Unha vez realizada a matrícula, e ter asistido a un dos 4 seminarios de formación, os teus datos serán enviados ao CSHG e recibirás un test para cumprimentar. Superado o 80% das preguntas serás APTO e recibirás a certificación. O exame se xerará de forma aleatoria e poderás cubrilo todas as veces que sexa necesario ata acadar un mínimo do 80% de respostas correctas.


Inscripción

Desde a ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE GUÍAS DE TURISMO DE GALICIA, como Responsable de Tratamento, e en cumprimento da Lei Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, informamos que os datos aos que a asociación teña acceso como consecuencia da súa participación nesta acción formativa, serán tratados para uso interno e non serán cedidos a terceiros.

Os seus datos serán conservados mentres sexan necesarios para a xestión da acción formativa ou ata que vostede exercite os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e portabilidade recollidos na LOPD, para o que pode dirixir por escrito a súa solicitude ao enderezo postal Dársena de Xoán XXIII, s/n 15704 Santiago de Compostela (A Coruña) o ao correo electrónico info@guiasdegalicia.org

Lembrámoslle que os webinarios poderán ser grabados

Accedendo aos webinarios dá o seu consentimento para a grabación e para que os seus datos persoais sexan incorporados a unha base de datos para realizar as xestións relativas á acción formativa na que participou.