Modernismo na Coruña

Martes 4 de maio 2021, 16:00 - 18:00

RELATOR: Joaquín Fernández Travieso


Joaquín Fernández Traviesovertebra en tres eixos a súa exposición, primeiro cun achegamento ao período histórico: 1900-1930, para así comprender o contexto no que se desenvolveu esta corriente arquitectónica.Segundo un repaso das principais características que o estilo adopta na Coruña, e terceiro unha revisión dos principais arquitectos e as súas obras. lnclúense notas históricas e anecdotario.


Inscripción

Desde a ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE GUÍAS DE TURISMO DE GALICIA, como Responsable de Tratamento, e en cumprimento da Lei Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, informamos que os datos aos que a asociación teña acceso como consecuencia da súa participación nesta acción formativa, serán tratados para uso interno e non serán cedidos a terceiros.

Os seus datos serán conservados mentres sexan necesarios para a xestión da acción formativa ou ata que vostede exercite os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e portabilidade recollidos na LOPD, para o que pode dirixir por escrito a súa solicitude ao enderezo postal Dársena de Xoán XXIII, s/n 15704 Santiago de Compostela (A Coruña) o ao correo electrónico info@guiasdegalicia.org

Lembrámoslle que os webinarios poderán ser grabados

Accedendo aos webinarios dá o seu consentimento para a grabación e para que os seus datos persoais sexan incorporados a unha base de datos para realizar as xestións relativas á acción formativa na que participou.